Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Fra maj 2018 trådte den nye Persondataforordning (GDPR) i kraft, hvor du gives muligheden for at få et større indblik i, hvilke data der indsamles om dig, og hvordan disse opbevares. Jf. Psykologloven og Bekendtgørelsen om ordnede optegnelser af psykologer er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig i forbindelse med psykologisk behandling. Du kan læse mere om min privatlivspolitik i det følgende afsnit.

Formål

Dine personoplysninger bliver behandlet med følgende formål: 

Min behandling af dig

Bevillig hos dit forsikringsselskab eller anden henvisende instans. 

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser 

Hvilke typer af oplysninger opbevarer jeg om dig? 

Der behandles følgende typer af personoplysninger om dig i en journal, som skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, som den enkelte klient er i gang med:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse evt. e-mailadresse, telefonnr., personnr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)

Helbredsoplysning

Når der indsamles personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger. Konsekvensen af dette vil være, at jeg ikke kan varetage formålene som beskrevet i starten, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig. 

Videregivelse af personoplysninger

Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til det aktuelle behandlingsforløb. Dette kan for eksempel være din egen læge efter samtykke fra dig. 

Der videregives oplysninger til RKKP (klinisk kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Du har som klient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret)

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Hvor længe opbevarer jeg data/oplysninger om dig? 

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere, det kan for eksempel være i forbindelse med klagesager eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endelig afsluttet. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder

Du kan – med lovens begrænsninger – få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har journalført om dig, herunder retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, få slettet oplysninger, få begrænset oplysninger, dataportabilitet, og gøre indsigelse mod behandlingen af personlysningerne.

Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men alene rette eller tilføje.

Du har ret til at klage over min behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på telefonnummer 31 22 77 31